SAA VEETEENUSE PROTSESSIDEST PAREM ÜLEVAADE

SCADA lahendus veeteenuse ettevõtetele

Võta veeteenus enda kontrolli alla usaldusväärse SCADA süsteemiga.
Usaldusväärsed andmed kõikidelt objektidelt – vähenda väljasõite ja
lahenda probleemid kaugteel.

Piiramatu arv samaaegselt sisse logitud kasutajaid, muutujaid ja ühendusi.

Mobiilne ligipääs andmetele kõikjalt läbi Ignition Perspective mooduli.

Standardiseeritud elemendid ja unifitseeritud visuaalne liides, kus iga objekt on sama kergesti hoomatav.

Mis on veeteenuste halduse SCADA?

Veehaldusettevõtete SCADA süsteem on objektide visualiseerimise lahendus, milles on visuaalsesse haldusliidesesse toodud kõik objektid, nende seadmed ja seadmete olulised tööparameetrid. Süsteem võimaldab jälgida kogu objekti tööd tervikuna ning vajadusel kogu süsteemi või üksikute süsteemi osade tööd juhtida, et saavutada optimaalne ressursikasutus.

Atemixi poolt loodav veeteenuse ettevõtete SCADA süsteem kohandatakse spetsiaalselt ettevõtte vajadusi silmas pidades. Meie SCADA süsteem on:

Standardiseeritud ja modulaarneuute objektide tarbeks on välja töötatud standardid, et kõik vajalikud parameetrid oleksid süsteemis olemas ning uutele objektidele lihtsasti samadel põhimõtetel paljundatavad. Kõigi objektide visualiseerimine on üles ehitatud samadele põhimõtetele. Alles jääb vaid see, mida on ka tegelikult objekti töö juhtimiseks vaja.

Olemasolevate objektide tarbeks on olemas metoodika, mille abil kaardistame ja analüüsime juhtseadmete andmestruktuurid ning leiame parimad võimalikud viisid objektide liidestamiseks.

Mobiilse platvormiga piiramatult ligipääsetav – süsteemist on võimalik saada ülevaade läbi mobiilse haldusliidese, sealjuures võib lahendust korraga kasutada piiramatu arv kasutajaid.

Selge ja arusaadava kasutajaliidesega – SCADA on loodud High Performance HMI lahenduse abil, mis on silmale lihtne ja arusaadav, vähendab infomüra ning võimaldab häireid ja probleeme kiiresti märgata ning adresseerida. Soovi korral saab kasutaja valida oma eelistusele vastavalt heleda või tumeda välimusega liidese.

High-performance HMI põhimõttel loodud SCADA vaade, kus peamise tähelepanu saavad häired ja kriitilise tähtsusega elemendid

Piiramatult skaleeritav – süsteemil ei ole kasutajate, muutujate ega ühenduste piirangut. See tähendab, et uue objekti lisandumisel ei ole vaja maksta lisaühenduste ega lisanduvate kasutajate eest.

Täies mahus dokumenteeritud ja läbipaistev – dokumenteerime kogu töö koos kõigi muudatustega, et kõigil asjaosalistel oleks pidevalt olemas ülevaade, kuidas süsteem on üles ehitatud ning milliseid muudatusi selles on tehtud.

Töökindla häiresüsteemiga – Ignition baasil üles ehitatud alarmeerimissüsteem teavitab asjakohaseid inimesi olulistest probleemidest ja häiretest, et neile oleks võimalik kiiresti reageerida.

Usaldusväärne – Kuigi süsteem on standardiseeritud, oleme iga objekti süsteemis eraldi läbi töötanud, et vältida nö “copy-paste” vigu, mis tekitavad valehäireid ja mõttetuid väljasõite objektidele.

Kliendi soovil on võimalik säilitada kõik eelneva süsteemi logid, ajalugu ja infograafika. Lahenduse loomise käigus ei teki tööseisakuid – ehitame uue süsteemi vana kõrvale nii, et süsteemi töövõime ei katke.

Paketid

Pakett 1: uue SCADA lahenduse loomine olemasoleva süsteemi põhjal:

  • Kaardistatame ja analüüsime olemaolevat süsteemi.
  • Anname hinnangu, millises mahus ja millisel viisil on migreerimine võimalik.
  • Töötame välja kasutajaliidese High performance HMI põhimõtetel – mugav ja ergonoomiline kasutajaliides, kus kajastatame objekte kui funktsionaalseid terviklikke sõlmi.
  • Loome võimalused uute objektide liidestamiseks ühtsete standardite alusel.
  • Ehitame Windowsi põhise täisfunktsionaalse liidese – seadmete olekud ja juhtimine, toimingute logimine, trendid, raportid, kasutajate haldus, alarmide ajalugu.
  • Soovi korral ehitame mobiilse liidese – seadmete olekud, alarmide kuvamine, kiire ja operatiivne ülevaade.

Pakett 2: uue SCADA lahenduse loomine
“nullist”:

  • Paigaldamine ja seadistame platvormi.
  • Lisame uued objektid standardiseeritud struktuuride põhjal. Kõik objektid on samasuguse kasutusfunktsionaalsuse ja informatiivsusega.
  • Töötame välja kasutajaliidese High performance HMI põhimõtetel – mugav ja ergonoomiline kasutajaliides, kus kajastatame objekte kui funktsionaalseid terviklikke sõlmi.
  • Ehitame Windowsi põhise täisfunktsionaalse liidese – seadmete olekud ja juhtimine, toimingute logimine, trendid, raportid, kasutajate haldus, alarmide ajalugu.
  • Soovi korral ehitame mobiilse liidese – seadmete olekud, alarmide kuvamine, kiire ja operatiivne ülevaade.

Kuidas näeb välja projekti protsess?

ENNE PROJEKTI

  • Ettevõtte vajaduste kaardistamine
  • Olemasoleva serveri ja SCADA kaardistamine ning analüüs
  • Saadud info kõrvutamine ootuste, vajaduste ja nõudmistega
  • Võimalike lahenduskäikude valik, arendus, täpsustus
  • Teenuse moodulite arhitektuuri loomine probleemide lahendamiseks
  • Tööde prioriteetide seadmine
  • Katseobjekti määramine

PROJEKTI KÄIGUS

  • SCADA keskkonna loomine
  • Andmetüüpide standardiseerimine
  • SCADA lahenduse funktsionaalsuse testimine katseobjektidel
  • SCADA peenhäälestus enne kõigi objektide liidestust
  • Lahenduse kinnitamine
  • Kõigi kliendi objektide liidestamine tsentraalsesse SCADA süsteemi
  • Teostatavate tööde dokumenteerimine
  • Ideede ja edasiste arendusvajaduste talletamine
  • Tagasisidestamine kliendiga, et tagada lahenduse sobivus

PÄRAST PROJEKTI

  • Süsteemi kontroll ja veatuvastus
  • Probleemide ja süsteemi rikete kõrvaldamine
  • Olukorra ülevaade koostöös kliendiga
  • Lähteülesande punktide täitmise kontroll
  • Projekti dokumentatsiooni üleandmine
  • SCADA kasutajate koolitus
  • Hoolduslepingu sõlmimine
  • Edasise tegevus- ja arenduskava koostamine

Kellele lahendus sobib ja on mõeldud?

Süsteem sobib kõigile veeteenuseid pakkuvatele ettevõtetele olenemata suurusest, mahtudest ja objektide arvust. Standardiseeritud SCADA loob ettevõttele kasvuvõimekuse ilma süsteemi ümber ehitamata ka siis, kui objekte on 20, 100, 150 või 250 ja enam.

Tänu süsteemi modulaarsusele on uute standarditele vastavate objektide lisamine süsteemi operatiivne ja mugav.

Kuidas saab veeteenuse ettevõte meie SCADA lahendusest kasu?

top_3ikooni_2

Selgus ja ülevaatlikkus süsteemi toimimisest

Kõik olulised muutujad on jälgitavad, hallatavad. Kõik käsklused mõjutavad elemente, mida peavad ja süsteemi igal osal on oma kindel funktsioon ja eesmärk. Tänu High Performance HMI kasutamisele saavad enim tähelepanu süsteemi töö juhtimiseks kriitilised elemendid.

top_3ikooni

Läbipaistvus ja modulaarsus

Kogu süsteem on üles ehitatud läbipaistvalt ja modulaarselt nii, et kontroll on haldusettevõtte kätes. Soovi korral saab kogu süsteemi ja selle halduse üle anda teisele koostööpartnerile nii, et seda ei ole vaja hakata kaardistama ja ümber ehitama.

top_3ikooni_2

Paindlik ja töökindel Ignition SCADA

Süsteem baseerub Ignition SCADA platvormil, mis on maailmas turuliidrite seas ja kõige paindlikum ning kliendisõbralikuma litsentsipoliitikaga. Kasutame uhkusega Ignition SCADA-t oma süsteemi tuumikuna. Oleme sertifitseeritud integraator ning meie meeskonda kuuluvad kuldsertifikaadiga tarkvaraarendajad.

top_3ikooni_2

Efektiivsem töövoog

Süsteemi saab kasutada piiramatu hulk kasutajaid igal ajahetkel nii arvuti taga, tahvelarvutis kui ka telefonis. Ülevaate saamiseks ei pea olema füüsiliselt objektil.

top_3ikooni

Standardiseeritud struktuurid

Standardiseeritud struktuurid loovad raamistiku, tänu millele on kõik objektid alati sama funktsionaalsusega ja järgivad samu põhimõtteid.

top_3ikooni_2

Täpne ja selge dokumentatsioon

Kogu lahendus koos kõigi muudatustega on dokumenteeritud – vajadusel saab teine teenusepakkuja kogu töö üle võtta ja on olemas täpne ajalugu millised tööd, millal ja kuidas on teostatud.

Kliendile teostatud SCADA lahendus

Emajõe Veevärk

VEETEENUST PAKKUVA ETTEVÕTTE UUS TSENTRAALNE SCADA SÜSTEEM

AS Emajõe Veevärk osutab kvaliteetset veeteenust 5 maakonnas, 105 asulas. Ettevõtte eesmärgiks on tagada pikaajaliselt jätkusuutlik veeteenus lähtudes ressursside säästliku kasutamise põhimõtetest, et pakkuda elanikkonnale paremat ja kvaliteetsemat ühisveevärgi ning kanalisatsiooni teenust.

Emajõe Veevärk soovib olla veemajanduse alase teadlikkuse tõstja ja regionaalse vee-ettevõtluse arvamusliider ning ühinenud omavalitsuste veemajanduse kompetentsikeskus. Koostöös omavalitsuste ja teiste veeteenuse ettevõtetega soovitakse edendada äritegevusega koos käivat sotsiaalmajanduslikku regionaalarengut.

VÄLJAKUTSE:

Projekti algfaasis oli meil ca 3 kuud, et saada kätte projekti teostamiseks vajalik lähteinfo. Esialgu puudus selge arusaam, kuidas on üles ehitatud süsteemi osad – võrk, serverid, kaughaldusvõrk, mistõttu oli olemasolevast SCADA süsteemist info leidmine keeruline.

Töö tegi keerulisemaks ka selle maht. Kokku oli ca 250 objekti, millest oli vaja andmed kätte saada ja viia üle uude SCADA süsteemi.

Võtsime eesmärgiks luua dokumenteeritud infole tuginev modulaarne SCADA süsteem, mis on struktureeritud, standardiseeritud, kasutajate piiranguteta ja kõikjalt ligipääsetav.

Kokku tuli saada andmed kätte ca 250 objektilt

PROJEKTI KÄIGUS TEOSTATUD TÖÖD:

  • Hankisime kõik vajalikud ligipääsud, serverid, litsentsid
  • Võtsime andmed vanast SCADA-st, mille põhjal saime tuvastada seoseid ja seaduspärasusi
  • Töötasime läbi hankedokumendid ja lõime kontseptsiooni, mis suudaks tagada kliendi jaoks vajaliku funktsionaalsuse ja täita tingimusi;
  • Kaardistasime 250 objekti – selle käigus tuvastasime iga muutuja vajalikkuse, funktsionaalsuse, omaduse ja eesmärgi. Muutujad varieerusid objektide põhjal alates 30st kuni 300ni. Oli ka kattuvaid objekte, kuid vaatamata sellele oli tegemist väga mahuka tööga.
  • Töötasime välja täiesti uue disainilahenduse, presenteerisime ja kinnitasime kliendiga.
  • Kogu projekti vältel talletasime ja dokumenteerisime oma tegevust.
  • Visualiseerisime kõik kaardistatud objektid uude SCADA-sse
  • Koostasime standardid objektide liidestamiseks SCADA-ga

TULEMUS:

Piiramatu arv samaaegselt sisse logitud kasutajaid, muutujaid ja ühendusi

Mobiilne ligipääs andmetele kõikjalt läbi Ignition Perspective lahenduse

Standardiseeritud andmed ja visuaalne liides kõigil objektidel

Meie kontseptsioon oli luua kaks keskkonda, mis tähendab, et SCADA kui selline on terviklik süsteem, mille moodustavad kaks eraldiseisvat SCADA keskkonda – Ignition Perspective projekt on mobiilsete seadmete ja veebibrauseri kaudu kasutamiseks ning Ignition Vision projekt on täiemahuline SCADA keskkond, mida saab kasutada ainult arvutis, kuid see võimaldab teha kõike, mida SCADA-s peab saama teha, alustades juhtimisest ja parameetrite muutmisest, andmete analüüsist kuni raportiteni jms välja.

SCADA keskkonda saab kasutada ka mobiilsetes seadmetes

Meie loodud SCADA süsteem tugineb täielikult dokumenteeritud infole. Kui mingit muutujat oli ka ainult üks, võtsime seda standardiseeritud elemendina. Tänu sellisele lähenemisele saime luua süsteemi, mis ei tugine individuaalsetele lahendustele vaid modulaarsusele.

Esmakordselt kogu EVV ajaloo jooksul tekkis operaatoritel ja personalil võimalus kasutada mobiilsetest seadmetest SCADA keskkonda, ilma kasutajapiiranguta. Varasemalt kasutati SCADA-t läbi VNC Vieweri ning kuna oli füüsiliselt ainult kaks operaatori arvutit, siis samaaegselt sai SCADA-t kasutada ainult kaks inimest.

Korduvad küsimused

Uue SCADA saab luua olemasoleva süsteemi kõrvale nii, et töö ei katke. See tähendab, et klientide teenindamises SCADA süsteemi loomise tõttu katkestusi ei teki. Süsteemi valmimisel lülitame töö lihtsalt ümber juba vana süsteemi kõrval testitud uuele lahendusele.

SCADA tarkvarade keskmine kasutusiga on ca 10 aastat, mille käigus toimub süsteemi pidev ajakohastamine. Seetõttu on oluline valida SCADA, mille täiendavad arendused on mõistliku hinnaga ning mis ei too oma eluea jooksul kaasa suuri täiendavaid kulutusi.

Ei pea, süsteemide töö juhtimiseks vajalikud andmed ja muutujad on standardiseeritud, obejktilt tulev info tuleb üle viia standardiseeritud kujule. Visualiseerimise süsteemi saab laiendada ka uutele objektidele ja need olemasolevasse lahendusse liidestada.

Kui modulaarne SCADA lahendus on loodud, saab ilma täiendavaid litsentse ostmata süsteemi liidestada piiramatu arvu objekte. See tähendab, et ettevõtte tegevuse laiendamisel ei pea looma uut süsteemi ega ostma täiendavaid litsentse.

Jah, see on võimalik. Väärtuste ületoomisel kasutame standardiseeritud andmetüüpe.

Jah, Ignition Perspective lahendust saab kasutada erinevates veebibrauserites ja seadmetes, sh mobiiltelefonides.

Uue objekti liidestamise käigus teeme kindlaks, milliseid andmeid on võimalik ja vajalik SCADA-sse üle tuua. Seejärel kasutame nende visualiseerimiseks juba varasemalt standardiseeritud andmetüüpe, et kõiki objekte saaks liidestada ühistel alustel.

Ignition Perspective lahendusele põhinev SCADA süsteem on kasutajapiiranguteta – samaaegselt saab süsteemi tööd jälgida piiramatu arv kasutajaid.

atemix-meeskond

Atemix Grupp

SCADA tarkvara kuldsertifikaadiga integraator

Atemixil on rahuvusvaheline kogemus tööstusettevõtete tootmisprotsesside visualiseerimisel. Samuti on meil laialdane kogemus Eestist ning edukas kogemus Emajõe Veevärgi SCADA süsteemi üles ehitamisel pidades silmas jätkusuutlikkust.

Oleme enam kui 20 aastat tegelenud tööstusettevõtete automaatikasüsteemide loomisega, tööstustarkvara lahendustega ning viimastel aastatel järjest enam tööstusrobotite integreerimisega tootmisesse.

Pakume kõigile oma lahendustele operatiivset hooldust nii kaughaldusega kui ka objektil. Sõlmime hoolduslepingud, mille toel võite olla kindlad, et süsteemid on töökindlad ja seisakud on planeeritud.

Oleme Ignition tarkvara kuldsertifikaadiga integraatorid ning meil on täielik tootjapoolne tugi SCADA lahenduste loomisel.

Soovite kontrolli oma ettevõtte ressursside üle enda kätesse või lahendusest üks-ühele täpsemalt rääkida? Võtke meiega ühendust! 

0
aastat kogemust
0
aastat muretut kasutamist
0
kasutajasõbralik keskkond

Ignition

SCADA tarkvarade kuldstandard

Ühe SCADA tarkvarade turuliidrina on Ignition lahendanud ära mitmed “vana SCADA” valupunktid:

  • Lahendus on piiramatult skaleeritav ja piiramatu kasutajate arvuga
  • Ignition Perspective veebipõhine haldus on ligipääsetav kõigist veebibrauseritest (ka mobiilis), mis tagab tehikutele ülevaate olukorrast olenemata sellest kus nad viibivad
  • Tarkvara on pidevas arenduses, et see vastaks ettevõtete muutuvatele ja arenevatele nõudmistele
  • Litsentsitasu on ühekordne ka siis, kui süsteem tulevikus kasvab ja sellesse liidestatakse uusi objekte.

Ignitioniga saad olla kindel, et SCADA süsteem jõuab ettevõtte arengule järgi.

KLIENDID

Valik kliente, kes on otsustanud oma tehaste efektiivsust Atemixi lahenduste abil tõsta

Soovid oma tootmist efektiivsemaks muuta?

Atemixi tehaste doktorid viivad iga tehase tippvormi ja aitavad seda vormi hoida.